Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych

Inspektor nadzoru Warszawa

W okresie poprzedzającym realizację robót Inspektor Nadzoru:

 1. W porozumieniu z użytkownikiem opracowuje wytyczne do sporządzenia projektu.
 2. Bierze udział w spotkaniach z projektantami, dotyczącymi ustaleni zakresu dokumentacji, przyjętych technologii wykonania robót, zastosowanych rozwiązań.
 3. Zapoznaje się z wykonaną dokumentacją projektową i dokonuje oceny w zakresie zgodności z ustaleniami, zgodności z obowiązującymi przepisami, prawidłowości wykonania przedmiaru robót.
 4. Sprawdza i opisuje faktury za prace projektowe.

W okresie realizacji robót Inspektor Nadzoru pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym a w szczególności:

 1. Zgłasza termin rozpoczęcia robót właściwemu organowi.
 2. Wprowadza wykonawcę na plac budowy stosownym protokołem.
 3. Uczestniczy w wytyczeniu przez służby geodezyjne obiektu w terenie.
 4. Kontroluje na bieżąco postęp robót, jakość wykonanych prac oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 5. Rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe na budowie, zasięgając w razie potrzeby opinii projektanta.
 6. Kontroluje prawidłowość prowadzenia dziennika budowy.
 7. Kontroluje jakość stosowanych materiałów i dopuszcza je do użycia na budowie.
 8. Kontroluje rozliczenia budowy i zatwierdza kosztorysy zamienne.
 9. Reprezentuje inwestora we wszelkich naradach z wykonawcą i biurem projektowym.
 10. Gromadzi dokumentację przebiegu robót.

W okresie odbioru robót:

 1. Potwierdza w dzienniku budowy zapisy kierownika budowy o gotowości odbioru robót.
 2. Uczestniczy w prowadzonych przez wykonawcę próbach technicznych instalacji i urządzeń.
 3. Kontroluje usunięcie przez wykonawcę usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie odbioru.
 4. Przeprowadza procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli wymagają tego przepisy.
 5. Przejmuje od wykonawcy i zatwierdza dokumentację powykonawczą.