Inżynieria sanitarna

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji sanitarnych



Czym się zajmujemy


Pełnimy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych, zarówno przy realizacji inwestycji, w których obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru wymagany jest przez jednostki administracyjne jak i w przypadku pozostałych inwestycji, w których priorytetem jest jakość i terminowość wykonywanych prac.

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu przy kontroli inwestycji, uzyskujecie Państwo łatwość dopełnienia prawnego obowiązku i jednocześnie utrzymania rzeczywistej kontroli nad inwestycją.

Nadzór nad realizacją inwestycji


 • W okresie poprzedzającym realizację robót Inspektor Nadzoru:
  w porozumieniu z użytkownikiem opracowuje wytyczne do sporządzenia projektu ;
  bierze udział w spotkaniach z projektantami, dotyczącymi ustaleni zakresu dokumentacji, przyjętych technologii wykonania robót, zastosowanych rozwiązań ;
  zapoznaje się z wykonaną dokumentacją projektową i dokonuje oceny w zakresie zgodności z ustaleniami, zgodności z obowiązującymi przepisami,
       prawidłowości wykonania przedmiaru robót ;
  sprawdza i opisuje faktury za prace projektowe.


  W okresie realizacji robót Inspektor Nadzoru pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym a w szczególności:
  zgłasza termin rozpoczęcia robót właściwemu organowi ;
  wprowadza wykonawcę na plac budowy stosownym protokołem ;
  uczestniczy w wytyczeniu przez służby geodezyjne obiektu w terenie ;
  kontroluje na bieżąco postęp robót, jakość wykonanych prac oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. ;
  rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe na budowie, zasięgając w razie potrzeby opinii projektanta ;
  kontroluje prawidłowość prowadzenia dziennika budowy ;
  kontroluje jakość stosowanych materiałów i dopuszcza je do użycia na budowie ;
  kontroluje rozliczenia budowy i zatwierdza kosztorysy zamienne ;
  reprezentuje inwestora we wszelkich naradach z wykonawcą i biurem projektowym ;
  gromadzi dokumentację przebiegu robót.


  W okresie odbioru robót:
  potwierdza w dzienniku budowy zapisy kierownika budowy o gotowości odbioru robót ;
  uczestniczy w prowadzonych przez wykonawcę próbach technicznych instalacji i urządzeń ;
  kontroluje usunięcie przez wykonawcę usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie odbioru ;
  przeprowadza procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli wymagają tego przepisy ;
  Przejmuje od wykonawcy i zatwierdza dokumentację powykonawczą.

Nasze realizacje


 • Nadzór nad robotami budowlanymi:
  budowa restauracji McDonald's w Brwinowie, Białymstoku, Cieszynie, Jaworznie, Warszawie ;
  budowa restauracji McDonald's w Jaworniku i Oławie ;
  budowa budynku Portu Lotniczego w Radomiu na potrzeby pokazów lotniczych AIR SHOW ;
  budowa Konsulatu Ambasady Chińskiej w Warszawie ;
  budowa zakładu produkcyjnego FDG Szeligi w Warszawie wartość inwestycji 8.800.000 PLN ;
  remont sieci kanalizacyjnej na terenie Centrum Usług Wspólnych w Warszawie – wartość inwestycji 350.000 PLN ;
  wykonywanie rocznych przeglądów budowlanych w budynkach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, budynku Plac Unii w Warszawie, Porcie Lotniczym Radom,
        wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Grzesiuka w Warszawie ;
  nadzór nad robotami instalacji sanitarnych na budowach, w tym zespół budynków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1597 ;
  wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków w zakresie instalacji sanitarnych ;
  nadzór na robotami instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i tryskaczowych na budowach: rezydencji w Konstancinie,
        budynków wielorodzinnych Menolly Nowe Powiśle w Warszawie, biurowca Catalina przy ul. Puławskiej w Warszawie ;
  nadzór i kierowanie robotami polegającymi na montażu węzłów cieplnych i kotłowni gazowych na terenie Mazowsza ;
  realizacja zadania polegającego na budowie głównego kolektora kanalizacji deszczowej (w technologii rur z żywic poliestrowych DN 800-1400) i sanitarnej w Żyrardowie.
  budowa budynków wielorodzinnych w miejscowości Zamienie k. Raszyna ;
  oprzebudowa i budowa sieci wod-kan przy budowie obwodnicy Marek zadanie II - wartość robót 16.000.000 PLN
  budowa szkoły podstawowej w Słupnie ;
  budowa sklepu Leroy Marlin w Wołominie ;
  budowa budynku handlowego Vendo Park w Skierniewicach ;
  budowa hotelu Dacpol w Piasecznie ;
  przebudowa gazociągu średniego i wysokiego ciśnienia przy budowie obwodnicy Marek zadanie II - wartość robót 4.500.000 PLN ;
  budowa restauracji McDonald's w Nysie, Oświęcimiu ;
  remont instalacji hydrantowej w budynku KPRM w Warszawie – wartość inwestycji 450.000. PLN ;
  budowa obwodnicy Szczuczyna realizowaną przez GDDKiA - wartość robót 4.900.000 PLN ;
  remont sieci instalacji wod-kan oraz c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzesiuka 6,8,9 w Warszawie – wartość inwestycji 3.500.000 PLN ;

Zapraszamy do kontaktu


NADSAN ul. Sobieskiego 15/27
Krzysztof Śmietanko 05-120 Legionowo
tel. 605 692 541 NIP 984-014-79-97
kontakt@nadsan.plREGON 142938207